Register for Scholarship Test

Loading color scheme

96.4%

M-100, S-87

SIDDHARTH

95.4%

M-98, S-89

VIVEK

95.8%

M-98, S-94

AADYA

94.6%

M-93, S-93

RISHABH

94.4%

M-88, S-96

ARNAV

94.2%

M-99, S-90

SHASHANK

94%

M-85, S-90

PRERNA

93.4%

M-91, S-93

SHASHWAT

93.2%

M-98, S-96

SHALINI

93%

M-91, S-92

RITWIK

92%

M-92, S-84

AASTHA

91.8%

M-94, S-90

VIDUSHI

91.4%

M-92, S-90

SHIVANSH

91.2%

M-90, S-87

YASH

91.2%

M-95, S-90

AKSHAT

86.8%

M-94, S-84

ADIVYA